top of page

Program profilatyki nowotworów płuc

Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) za Pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK) – połączenie prewencji wtórnej z pierwotną w celu poprawy świadomości dotyczącej raka płuca wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia.

Głównym celem programu profilaktycznego jest poprawa wykrywalności raka płuca na wczesnym etapie jego rozwoju poprzez prowadzenie odpowiednich działań profilaktycznych w wybranej populacji mieszkańców Polski.

Program realizowany przez Beneficjentów konkursu pn. Program profilaktyki nowotworów płuc, nr POWR.05.01.00-IP.05-00-010/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne.

 

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Zdrowia, które pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

Projekt realizowany przez wybrane ośrodki na terenie kraju w ramach makroregionów:
1. centralny (województwa: łódzkie, mazowieckie)
2. południowo-wschodni (województwa: małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie)
3. wschodni (województwa: lubelskie, podlaskie)
4. północny (województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie)
5. zachodni (województwa: lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie)
6. śląski (województwa: śląskie, opolskie, dolnośląskie)

Jak zwiększyć wczesną wykrywalność raka płuca

Wywiad z prof. M. Adamkiem podczas konferencji
Priorytety w Ochronie Zdrowia 2021

bottom of page